Dutch Caribbean Airline N.V.

De curator zal overgaan tot uitkering van een gedeelte van het loon over de opzegtermijn aan de voormalige werknemers van de naamloze vennootschappen Dutch Caribbean Airline N.V., DC Groundhandling N.V., Dutch Caribbean Cargo N.V., Curaçao Airlines N.V. en DC Holding N.V. De uitkering is gelijk aan tweederde (66%) deel van het loon over de wettelijke opzegtermijn van vier weken of zes weken.

De voormalige werknemer die ten tijde van de faillietverklaring bij een van voormelde vennootschappen op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst was, komt in aanmerking voor een uitkering uit de boedel van het geconsolideerde faillissement. Deze voormalige werknemer kan de uitkering in dit faillissement aanvragen, door het door de curator beschikbaar gestelde invulformulier volledig in te vullen en de verzochte bescheiden en documenten aan de curator te overhandigen.

Nadere informatie over de uitkering en het formulier dat moeten worden ingevuld en de nodige documenten die aan de curator moeten worden overhandigd, kan bij de medewerkers van de curator worden opgevraagd en op deze website worden verkregen. Onderstaand wordt reeds een toelichting gegeven voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld indien de voormalige werknemer is overleden en de erfgenamen aanspraak wensen te maken op de uitkering, of indien de voormalige werknemer failliet is. Houdt u er evenwel rekening mee dat de omstandigheden per geval kunnen verschillen en dat de curator ieder verzoek tot uitkering afzonderlijk zal beoordelen om te controleren of aan de vereisten voor het recht op uitkering is voldaan.

Alvorens u het invulformulier dat op deze website te verkrijgen is, bij het kantoor van de curator inlevert, verzoeken wij u graag de van belang zijnde informatie goed door te nemen. Deze informatie en het invulformulier kunt u op drie verschillende manieren verkrijgen, door (1) deze documenten op te halen bij het kantoor van de curator gelegen aan het adres Rozenweg 4,
(2) per e-mail door uw verzoek te richten aan dca@sms-advocaten.com of (3) via deze website. Indien het invulformulier onvolledig is ingevuld of indien de noodzakelijke en verzochte documenten ontbreken, kan de aanvraag tot uitkering niet in behandeling worden genomen.

Voorts worden de voormalige werknemers verzocht om voor zover mogelijk, de aanvraag zelf in te vullen en in te leveren, zodat op efficiënte wijze kan worden gecontroleerd of de vereiste documenten zijn overhandigd. Bij de inlevering van de documenten dient de voormalige werknemer zich te identificeren.

Om redenen van efficiëntie, worden de voormalige werknemers per heden in drie groepen opgedeeld en door de curator opgeroepen om de noodzakelijke documenten te overleggen. In eerste instantie worden de werknemers opgeroepen waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met I. Deze werknemers kunnen vanaf maandag 17 maart 2014 het ingevulde formulier met bijgevoegd de benodigde documenten inleveren ten kantore van SMS Attorneys at law inleveren.

Vervolgens kan de groep werknemers waarvan de achternaam begint met de letters J tot en met M het ingevulde formulier met bijgevoegd de benodigde documenten inleveren vanaf maandag 25 maart 2014.

Nadien kan de groep werknemers waarvan de achternaam begint met de letters N tot en met Z het invulformulier met bijgevoegd de benodigde documenten inleveren vanaf maandag 7 april 2014.

Let wel: In alle gevallen kunnen de documenten ook per elektronische post ingeleverd worden via het e-mailadres dca@sms-advocaten.com doch dient in dat geval een afschrift (PDF) van een door een notaris, dan wel anderszins, gelegaliseerd identiteitsbewijs mee worden gezonden.

De feitelijke betaling van de uitkering wordt telkens afzonderlijk bericht aan de voormalige werknemer nadat de ingediende documenten akkoord zijn bevonden.

Mocht u na het lezen van alle informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze gedurende werkdagen vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur richten tot mw. Marysol Rodriguez op telefoonnummer (+5999) 738 0280 of via email dca@sms-advocaten.com.

Uitbetaling van loon aan voormalige werknemers
Hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de duur van het dienstverband, het laatst verdiende loon zoals deze bij de curator bekend is en de financiële stand van de boedel in dit geconsolideerde faillissement. Voormalige werknemers waarvan het dienstverband tenminste vijf jaar heeft geduurd, hebben in beginsel recht op een uitkering gelijk aan zes weken salarisvergoeding. Zij die korter dan vijf jaar hebben gewerkt, hebben in beginsel recht op vier weken vergoeding.

De financiële toestand van de boedel is onvoldoende voor een volledige uitkering aan de voormalige werknemers. De boedel laat een uitkering toe van zesenzestig (66) procent van het laatstverdiende salaris van de voormalige werknemers, zoals deze bij de curator bekend is. Een ieder die tot de uitkering gerechtigd is, zal derhalve een uitkering ontvangen die gelijk is aan voormeld percentage van het brutoloon over vier of zes weken, zulks afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Bij de uitkering zullen eveneens de wettelijk verplichte fiscale (loonbelasting) en sociale lasten (ZV/OV, AOV, ABVZ, BVZ waar van toepassing) door de curator worden ingehouden en afgedragen. De uitkering is belast op grond van het belastingtarief voor bijzondere beloningen 2014. De hoogte van het belastingtarief bijzondere beloningen is afhankelijk van het jaarinkomen en varieert tussen de 12 en 49%.

Men kan ervoor kiezen om bij de Ontvanger van Curacao een lager c.q. bijzonder tarief te verzoeken voor ontvangst van de eenmalige uitkering dan wel bij de aangifte inkomstenbelasting. Een dergelijk bijzonder tarief kan worden verkregen door middel van een zogenoemde ruling van de Ontvanger.

De uitkering zal worden berekend door een professioneel salarisadministratie- en accountantskantoor. Dit kantoor kan, indien gewenst, assisteren bij het verzoek om voornoemde ruling van de Ontvanger. Hiervoor zullen echter door dat kantoor wel kosten in rekening worden gebracht. De curator kan desgevraagd verwijzen naar bedoeld kantoor. Men kan er echter ook voor kiezen om een dergelijke ruling zelf bij de Ontvanger aan te vragen of zich door een andere partij hierbij te doen assisteren.

Buitenland

Indien u in aanmerking komt voor de uitkering van (een gedeelte van) het loon over de opzegtermijn, doch niet op Curaçao woont of verblijft, dan kunt u een derde machtigen om de aanvraag voor u op Curaçao in te dienen. In dit geval dient door de derde een eenduidige machtiging c.q. volmacht bij de curator worden overgelegd evenals een gelegaliseerde kopie van uw identiteitsbewijs. Een gelegaliseerde kopie van uw identiteitsbewijs kunt u opvragen bij een notaris bij u in de regio. Ook is het mogelijk per elektronische post op het e-mailadres dca@sms-advocaten.com uw aan aanvraagformulier en gelegaliseerd kopie van uw identiteitsbewijs toe te zenden. Houdt u er rekening mee dat de kosten gemoeid met de overboeking van de uitkering naar een in het buitenland aangehouden bankrekening voor eigen rekening komt.

Overlijden

In het geval dat de voormalige werknemer is overleden, kunnen de erfgenamen de uitkering aanvragen. Deze erfgenamen moeten middels een notariële Verklaring van Erfrecht aantonen dat zij erfgenaam zijn van de voormalige werknemer. De uitkering kan ook door één van de erfgenamen worden verzocht door overlegging van een volmacht, waaruit onmiskenbaar blijkt dat de overige erfgenamen machtiging hebben verleend om de uitkering aan te vragen en te ontvangen. De curator zal per geval beoordelen of aan de vereisten voor het recht op uitkering is voldaan.

Curatele

Indien de voormalige werknemer onder curatele is gesteld, kan enkel de curator van de onder curatele gestelde werknemer de uitkering aanvragen en ontvangen. Hiertoe moet de curator van de betreffende werknemer een (afschrift van de) grosse van de beschikking van het Gerecht indienen, waaruit de onder curatelestelling blijkt en de benoeming van de curator. Voorts zal een schriftelijk bewijs van het Gerecht overgelegd moeten worden waaruit blijkt dat de onder curatele stelling niet is beëindigd en dat de curator nog steeds bevoegd is. Tevens zal de curator zich deugdelijk moeten identificeren.

Faillissement

Ingeval de voormalige werknemer in staat van faillissement verkeert, kan enkel de curator de uitkering aanvragen en ontvangen. Hiertoe moet de curator van de betreffende werknemer een afschrift van het faillissementsvonnis van het Gerecht indienen, waaruit het faillissement blijkt en de benoeming van de curator. Voorts zal een verklaring van het Gerecht overgelegd moeten worden waaruit blijkt dat het faillissement voortduurt en dat de curator nog immer bevoegd is. Tevens zal de curator zich voor zover nodig wordt geacht deugdelijk moeten identificeren.

Surseance van betaling

Indien aan de voormalige werknemer (voorlopige) surseance van betaling is verleend, kan enkel de bewindvoerder van de werknemer de uitkering aanvragen en ontvangen. Hiertoe moet de bewindvoerder een afschrift van de beschikking van het Gerecht indienen, waaruit de verleende surseance blijkt evenals de aanstelling van de bewindvoerder. Voorts zal een verklaring van het Gerecht overgelegd moeten worden waaruit blijkt dat de surseance voortduurt en dat de bewindvoerder nog immer bevoegd is. Indien zulks nodig wordt geacht, zal de bewindvoerder eveneens om een identiteitsbewijs worden verzocht.

Cessie en beslag

Indien de vordering tot uitkering van het loon over de opzegtermijn door de werknemer aan een derde is overgedragen, zal de uitkering van het loon aan deze derde enkel kunnen plaatsvinden indien een afschrift van de akte van cessie wordt overgelegd. Uiteraard dient deze derde (de cessionaris) ook een kopie van het identiteitsbewijs over te leggen, evenals een uitdrukkelijke verklaring dat aan de derde bevrijdend kan worden betaald. De curator zal per geval beoordelen of aan de vereisten voor het recht op uitkering is voldaan.

Indien door een derde (conservatoir- of executoriaal) beslag wordt gelegd onder de curator ter zake de uitkering aan een voormalige werknemer zal de curator de daartoe strekkende wettelijke bepalingen naleven.

Huwelijkse gemeenschap van goederen en echtscheiding

De voormalige werknemer kan zijn/haar echtgeno(o)t(e) machtigen om de aanvraag in te dienen en eventueel ook de uitkering in ontvangst te nemen. Hiertoe dient een schriftelijke machtiging aan de curator worden overhandigd, waaruit deze machtiging duidelijk blijkt.

Bij echtscheiding wordt een aanvraag tot uitkering aan de voormalig(e) echtgeno(o)t(e) enkel  geaccepteerd indien de voormalig( e) echtgeno(o)t(e) duidelijk kan aantonen dat hij of zij het recht heeft om de uitkering te ontvangen en de uitkering bevrijdend aan hem of haar kan worden voldaan. De curator zal per geval beoordelen of aan de vereisten voor het recht op uitkering is voldaan.

Overig

In het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden (bv. verblijf in het buitenland, overlijden of curatele) of derden die menen tot de uitkering gerechtigd te zijn (bv. erfgenamen), zal de curator per geval beoordelen of degene die de uitkering aanvraagt, ook hiertoe gerechtigd is. Niet alle gevallen zijn immers gelijk. Mocht er sprake zijn van een bijzonder geval, dan kunt u gedurende werkdagen contact opnemen met mw. Marysol Rodriguez tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (+5999) 738 0280 of via email dca@sms-advocaten.com.

Bij vragen of onduidelijkheden
kunt u ook contact opnemen via het contactformulier
Contact
Aanvraagformulier voormalige werknemers DCA Download PDF