Publication / Handelsrecht

Het belang van de ingebrekestelling

Het belang van de ingebrekestelling

Author:
21-03-2015

Een van mijn eerste zaken bij SMS Attorneys at Law betrof het verzenden van een ingebrekestelling aan de wederpartij die mijn cliënt betaling verschuldigd bleef. In deze zaak ging het om een aannemersbedrijf dat het overeengekomen bouwproject naar tevredenheid had afgerond voor de opdrachtgever, maar niet betaald werd voor het gedane werk. Tot een gerechtelijke procedure kwam het in dit geval niet.

Kort na het verzenden van de ingebrekestelling, volgde betaling van de geldvordering van de aannemer. Een ingebrekestelling lijkt dan ook uitkomst te kunnen bieden bij het uitblijven van betaling van een geldvordering, waarbij bovendien een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. 

Wat is een ingebrekestelling?
De wet, meer in het bijzonder artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek (BW), bepaalt dat voor het intreden van verzuim - in het algemeen - een ingebrekestelling is vereist. Een ingebrekestelling is een mededeling waarbij de partij die zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, wordt gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog deze verplichtingen na te komen. Aan deze mededeling stelt de wet bovendien het vereiste dat deze schriftelijk geschiedt (artikel 3:37 BW). Mondelinge gesprekken over het achterwege blijven van betaling voldoen derhalve niet aan de vereisten die de wet aan een ingebrekestelling stelt. 

Niet of niet op juiste wijze in gebreke stellen.
Als de ingebrekestelling achterwege was gebleven in het geval van de aannemer en direct was overgegaan tot het starten van een gerechtelijke procedure om betaling van zijn vordering af te dwingen, had mijn cliënt nimmer geweten of hij zichzelf de kosten van een gerechtelijke procedure had kunnen besparen. Daarnaast had de rechter de vordering op het ontbreken van een (correcte) ingebrekestelling af kunnen wijzen. Zo oordeelde het Hof te Amsterdam dat de verkoper van een woning geen vergoeding kreeg van het schildersbedrijf dat het houtwerk van de woning onder handen had genomen ten behoeve van de verkoop [ECLI:NL:GHSGR:2012:BX7332]. De koper had in onderhavig geval de verkoper aansprakelijk gesteld voor de slechte status van het houtwerk van de woning. Koper en verkoper kwamen tot een schikking, waarbij de verkoper aan koper een geldsom betaalde ter reparatie van het houtwerk. Per brief trachtte de verkoper het schildersbedrijf aan de garantie op het geleverde schilderwerk te herinneren, om op die wijze de kosten voor de reparatie af te wentelen op het schildersbedrijf. In een gerechtelijke procedure vorderde de verkoper van het schildersbedrijf het bedrag voor het geleverde schilderwerk terug alsmede de kosten die hij aan de koper had betaald voor reparatiewerkzaamheden. Het Hof maakte korte metten en wees de vordering af. Reden hiervoor was dat met de brief over herinnering aan garantie aan het schildersbedrijf, niet voldaan was aan de wettelijke vereisten van een aanmaning en het gunnen van een redelijke termijn voor nakoming van de overeenkomst.  

In gebreke stellen van uw contractspartij kan enerzijds een kostenbesparend effect hebben en anderzijds ervoor zorgen dat uw contractspartij wordt bewogen zijn deel van de overeenkomst na te komen. Daarvoor dient u wel de juiste weg te bewandelen. Juridische bijstand is in dergelijke situaties dan ook een aan te bevelen stap in die richting.